Currency:   AMD EUR USD

BooksFromArmenia.com կայքը կարող է դառնալ Ձեր լավագույն բարեկամը՝ Հայաստանի և հայ մշակույթի հետ ծանոթանալու համար։ Ավելի մանրամասն մեր առաքելության մասին կարդացե՛ք այստեղ։

BooksFromArmenia.com may become your best friend for knowing Armenia and Armenian culture. Read more about our mission here.

Сайт BooksFromArmenia.com может стать Вашим лучшим другом для знакомства с Арменией и Армянской культурой. Более подробно о нашей миссии читайте здесь.

Recently Published Books


Miniature painter Hovhannes Khizantsi (Illustration of the manuscript 3717 of Matenadaran)
Մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցի (Մատենադարանի հմր. 3717 Ավետարանի նկարազարդումը)։
Աշխատասիրությամբ՝ Ավետ Ավետիսյանի
ISBN 978-5-550-01714-2
500g. Softcover 21/30 68 p.


Khosrovik Targmanich "Dogmatic works" (translation from the Classical Armenian, preface and footnote annotations, index by Khachik Grogoryan)
Խոսրովիկ Թարգմանիչ
«Դավանական երկեր»
Թարգմանությունը գրաբարից, նախաբանը, տողատակի ծանոթագրությունները և ինդեքսը՝ Խաչիկ Գրիգորյանի։

Անկյունաքար - 2015
ISBN 978-9939-850-09-2
400g
Hardcover
13/20
168p


Teni Vardanyan catalog
Edited by Armine Antikyan
Author's Publication
Place: Armenian, English
ISBN 978-9939-0-1360-2
1200g, Hardcover, 24/30,5, 96p.
This Catalog is a selective representation of Honorary Painter of RA Teni Vardanyan's oil and watercolor works, as well as two articles about the artist.

"And surfing among the paintings, occasionally deviated by the venom of the intellect, which we were taught to use always, even in the feelings ... I understand that it has a taste, perhaps, a taste of recent and ancient surrealistic paintings. I smell of Hieronymus Bosch, without any scientific certainty, "feel" the sick surrealists of Freudianism, and then get seduced by a masquerade of colors, which destabilizes, because it dwindles into nothing in the present, which you’ve just left outside of the art gallery. It’s another world, a new world, more sensed than our haste, where the noise obeys and disappears at the order, and in the silence of our steps becomes the music of intuition. I feel it is a truth that I share, but I have never been able to fully explain it. I "feel" that you "feel" like you have to "feel" the life, and this verb, which I use and which is not sufficent, wouldn’t represent, and can’t represent whatever an inner organ perceives, an organ not making part of the five senses. It is a language, created for the practical life, but which does not know yet how to express itself. So, I immerge not only in the language, but in the painting as well, and feel that it can be satiated and satiate with sensibility, as rarely happens". Werner Bertolotti
«Թենի Վարդանյանի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները»
հետահայաց պատկերագիրք
Կազմող՝ Արմինե Անտիկյան
Հեղինակային հրատարակություն - 2015 թ.
ISBN 978-9939-0-1360-2
Կոշտ կազմ, 1200 գ., 24/30,5 սմ, 96 էջ։
Այս պատկերագրքում որպես ընտրանի ներկայացված են ՀՀ վաստակավոր նկարիչ Թենի Վարդանյանի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքները, ինչպես նաև արվեստագետին ներկայացնող երկու հոդված։


Carpets Inscribed in Armenian from the Collection of the History Museum of Armenia: Album-Catalogue
Ավագյան Ի.
ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԳԵՐ
(ալբոմ կատալոգ)
800g Softcover 22/28