«Հեթում պատմիչ Կոռիկոսցին», Կարեն Մաթևոսյան

Գրքում ներկայացվում է Հեթում Պատմիչ Կոռիկոսցու (13-րդ դ. վերջ - 14-րդ դ. սկիզբ) 1296 թ. կազմած ժամանակագրությունը՝ «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց...», երեք խմբագրություններով, ուսումնասիրությամբ և ծանոթագրություններով, ինչպես նաև հեղինակի երկու այլ գործերը (հավելվածում), որոնք արժեքավոր աղբյուրներ են Կիլիկիայի Հայոց թագավորության և խաչակիրների պետությունների պատմության վերաբերյալ։

Ձեռք բերելու համար այցելեք http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1198

Լեզու. հայերեն

Նախատեսված է պատմաբանների և Հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն հասարակության համար։