Էմանուել Դելլե Պիանե «Պիեսներ»

Թարգմանական գրականությամբ հետաքրքրված հայ ընթերցասերներին և թատերասերներին սպասվում է հաճելի ժամանց։ «Անկյունաքար» հրակտարակչությունը նախաձեռնել է և հայերեն լեզվով առաջին անգամ լույս ընծայել ժամանակակից ֆրանսագիր դրամատուրգ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսնե» ժողովածուն։ Այս հեղինակը շվեյցարական և իտալական ծագումով ֆրանսիացի թատերագիր է, մասնագիտական կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում և Միացյալ Նահանգներում, դասավանդել է Փարիզի Սորբոն-4 համալսարանում: Մի քանի տասնյակ թատերախաղերի հեղինակ է, որոնք բեմադրվել ու ներկայացվում են Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայում, Իտալիայում, Հայաստանում, Լեհաստանում, Կանադայում, այլուր: Սակայն դռևս անծանոթ կամ քիչ ծանոթ անուն է Հայաստանում։ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսներ» ժողովածուն ընդգրկում է երեք գործ՝ «Ադաջիո» (թարգմ. Թեոֆանա Վարդանյան), «Հրեշուհին» (թարգմ. Գրիգոր Ջանիկյան), «Տրտում սերեր կամ արագոտնության դասեր» (թարգմ.՝ Գրիգոր Ջանիկյան) թատերախաղերը, իսկ գրողի ստեղծագործական գործնուեությանն է նվիրված Անի Ջանիկյանի հեղինական ներածականը։ Իրարից բավականին տարբերվող գործերը ընթերցվում են միևնույն կլանվածությամբ։ Դրանք լարված են պահում ընթերցողի հետաքրքրությունը, գրավում, հուզում, պարբերաբար անակնկալի բերում։ Հեղնակին բնորոշ է պարզ և ավելորդ պաճուճանքից զերծ լեզուն, ինչը օգնում է, որ ընթերցողը կենտրոնան շոշափվող հարցերի վրա, զգա ամենակարևորը, չնկատի որ դա ստեղծագործություն է, այլ ոչ թե իրականություն։ Իսկ շոշափվող հարցերը մեկի դեպքում («Ադաջիո») հանդիպումը կամ հարաբերությունն է մարդու համար անխուսափելի եղող, բայց և մշտապես իրենց հեռացվվող մահվան թեմայի հետ, մյուս դեպքում («Հրեշուհին») այն չսպիացող վերքերի մասին է, որոնք հասցված լինելով ամենամերձավորից դեռվես մանուկ հասակում ուղեկցելու են մարդուն ողջ կյանքում, ցավ են պատճառելու ու ճակատագրորեն խանգարելու մշտապես։ Իսկ երրորդի դեպքում («Տրտում սերեր») ամենատարբեր դրսևորումներով քննարկվում սիրո թեման, սերեր՝ արագընթաց ու բազմազան, ինչպեիսին որ յուրաքանչյուր համար ուղեկցող ընտրված կոմպազիտոր Չեռնիի նույնանուն դաշնամուրային էտյուդներն են։ Պետք է ընդգծել գրողի գրչի մի կարևոր արժանիքը ևս՝ նրա հրաշալի հումորը, սուր, անակնկալ, երբեմն՝ սարկազտիկ, ինչը օգնում է, որ ամենադժվար հարցերին անգամ   ժպիտով վերաբերվես։ Բովանդակությամբ և արտաքին նկարագրով ներդաշնակ հրատարակության իրականություն է դարձել մի խումբ մարդկանց և կազմակերպությունների տևական և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ։ Այս օրերին Էմանուել դելլե Պիանեն Հայաստանում է և ապրիլի  ինին  ներկա կլինի «Պիեսներ» գրքի շնորհանդեսին։ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսներ» գիրքը կարել է ձեռք բերել Երևանի գրախանութներում և հետևյել հղումի ներքո  http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1471

Новая Церковь в Ереване

Russian

 

Сегодня прослужили первую литургию в новом храме Еревана, в районе Арабкир. Название этой красавицы церкви – Сурб Хач (Святой Крест). С праздником всем, кто радуется этому!

 

Другой вид с юго-запада.

С северо-востока.

Нерсес Ламбронаци «Толкование Двенадцати Пророков»

Любители старинной книги, специалисты древнеармянского языка и средневекового армянского богословия имеют хорошую возможность приобрести факсимильное издание книги автора 12-го века, изданной в 1826 г. в Константинополе. Автор, Нерсес Ламбронаци (1153-1198 гг.) жил и творил в Киликийской Армении и сыграл важную роль в церковной жизни. Он был одним из пионеров объединения церквей, с одной стороны Латинской и Армянской, с другой стороны – Греческой и Армянской. Кроме того, что его комментарии находятся в русле и традиции подходов Армянской Церкви, книга интенесна также с точки зрения его воззрений относительно объединения церквей. Ламбронаци связывает это объединение с Миром, как заповедью Христа.

Книга имеет предисловие о Ламбронаци, его времени и его наследстве, написанное иереем Адамом Макаряном.

Издание книги организовано Библейским Обществом Армении с целью поддержки изучения текста Библии, и чтобы современный читатель мог воспользоватся тем пониманием текста Библии, которую имели отцы. Другой важный момент публикации факсимильного издания состоит в том, чтобы эта книга стала доступной для современных любителей книги, специалистов и библиотек.

Книгу можно приобрести следуя по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1283&cur=USD.

 

 

Выжившие (Фотоальбом) 2005-2015

Документальный фотопроект Назик Арменакян «Выжившие»

В 2015 году увидела свет книга «Выжившие» армянского фотографа Назик Арменакян. Это большого формата книга с черной обложкой, в которой размещены фотографии армян, переживших геноцид 1915 года.

В качестве редактора книги выступил куратор, специалист по истории искусств (University of Sydney) Виген Галстян, предисловие к книге написал профессор философии (Columbia University) Марк Ншанян.

Читать далее

 

 

 

 

Книга доступна по адресу http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1290&cur=USD

 

Христапор Кушнарян "Армянская монодическая музыка: История и теория" (на английском языке)

Эта книга долгое время была главным пособием по монодии в советских музыкальных учебных заведениях и до сих пор не потеряла свою ценность. Кушнарян анализировал более 300 народных и религиозных песен. Тексты народных песен в музыкальных примерах приведены на армянском. Интересной особенностью этой работы является классический подход. Развитие музыки поставлено чётко в контексте прогресса других областей искусства: литературы, архитектуры итд.

Книгу можно приобрести из http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1287&cur=USD

или из http://www.amazon.com/Armenian-Monodic-Music-history-theory/dp/9939850212/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462541663&sr=8-1&keywords=kushnaryan

Ани: тысячалетняя столица Армении

Альбом-каталог "Ани: тысячалетняя столица Армении" включает в себя репродукции, сделанные со стекляных диапозитивов 120-летней давности, и представляет архитектуру Ани и примеры из археологической коллекции Ани с их паспортными данными, исторической эссэ и аналитическими текстами, относящимися к материалу на армянском и английском языках.

В 885 году была восстановлена независимость Армении и Ашот I Багратид был объявлен царём Армении. Ани стала столицей Армении в 961 г. Багратидские цари Ашот III и Смбат II сделали огромную работу по укреплению защитной системы города и по строительству стен вокруг Ани.

Ани была построена по принципу городской архитектуры. Главная улица протягивалась из Главных ворот к Цитадели, а второстепенные улицы, ответвляющиеся от неё, соединяли центр с жилыми кварталами.

В 11-м веке Ани была городом с населением 100 000 человек, которая имела коммерческо-экономичесие и культурные связи с многими странами на Востоке и Западе.

В 1236 году Монголы заняли и разрушили город. Большинство жителей были вынуждены переселиться большими группами в другие страны: Крым, Галицию, Польшу, Южную Россию, и в другие места. Ани как город  просуществовал до 14-го века.

Эту интересную книгу можно приобрести по ссылке  http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1231

Фрагменты Армянских Манускриптов в Вене

Эта книга – одна из лучших примеров всестороннего представления малой части армянского наследия в одном из европейских городов, где мхитаристская конгрегация армянских католиков установила своё присутствие с 18-го века.

Из предисловия книги

Больше века прошло со дня выхода первого тома Каталога Армянских Манускриптов в Венской библиотеке Мхитаристов. Она была отлично подготовлена известным арменоведом, членом конгрегации отцом Иакобом Ташяном. После долгого перерыва, около 70 лет, конгрегация получила возможность издать второй внушительный том этой работы, составленной о. Амазаспом Оскяном. И наконец, еще 20 лет спустя, Каталог был завершён о. Августином Секуляном. Эта трёхтомная серьёзная работа была признана в арменоведческой литературе как один из прекраснейших армянских каталогов изданных доселе.
 

Большинство представленного материала (старые форзацы манускриптов или отдельные фрагменты) цитированы из венского Каталога. Они представили краткие данные о нём, иногда цитируя долгие или небольшие отрывки. Мы постарались дать больше информации об этих фрагментах, с их двуязычным (на армянском и английском) описанием и полной транскрипцией текстов.
 

Фрагменты представлены следующим образом. На форзацах манускриптов мы отметили, в соответствии с Каталогом, номер данного манускрипта (в случае, фрагментов – их номера), название, дату, место, число фолио, материал и размеры, имя писца (а также художника, если известно) и спонсора. Затем, после описания манускриптов, отдельная таблица определяет тот текст, которую они составляют, письмо и номер столбцов (1 или 2), материал и размеры фрагментов (размер форзацев иногда не соответствует с манускриптом).

Представлены фотографии всех фрагментов.

Составителе книги – известные арменоведы Гоар Мурадян и Арам Топчян.

Издание книги подготовлена Центром Изучения Манускриптов «Вестигия» в Граце (руководитель – Эрих Ренхарт), в сотрудничестве с издательством Анкюнакар.

Для приобретения книги следовать по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=911

Епископ Карапет Тер-Мкртчян "Освящение Святого Мира"

Христианская вера в стране Армянской вся отмечена и пропитана благоуханием святого Мира. Освящение св. Мира Армянской Церковью называется таинством Мира, таинстовом масла, таинством Святого Духа. Почитание св. Мира в народе армянском идёт из глубины веков. Святое Миро, сообщающее благодатный дар Духа Святого и одновременно являющееся важнейшим свидетельством армянской идентичности, занимает особое место в жизни армянского народа. Уместно вспомнить слова блаженной памяти Патриарха Вазгена Первого: "Мы веруем, что в каждой капле этого священного Мира сверкает луч света славы Господней, поскольку всякий раз к новому Миру подмешивается толка старого. В каждой капле нового освящённого Мира есть частица первого, освященного Григорием Простветителем".

Текст книги написан на трёх языках: армянском, английском и русском. В книге много цветных фотографий.

Для приобретения книги, нужно следовать по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1187

 

Архиепископ Магакия Орманян «Армянская Церковь» (на английском)

Архиепископ Магакия Орманян, видный богослов и священнослужитель, арменовед и историк, публицист и общественный деятель, является автором объемных трудов. Его «Амапатум», «Азгапатум», «Ватикан и Армяне» и другие произведения хоршо знакомы армянскому читателю. Его исследования вышли в свет не только на армянском, но и на английском, итальянском, французском языках. Книгу «Армянская Церковь» Орманян написал с целью поближе познакомить европейские страны с апостольским происхождением, своеобразной историей, учением, иерархией, укладом Армянской Церкви, уточнения ее достойного места в кругу других церк- вей. Эта озабоченность и послужила поводом написания этой книги в 1910 году на французском языке. Европейские богословы и ученые высоко оценили эту книгу, что стало поводом для ее распространения и перевода на другие языки.

К нашей радости, с изданием «Армянской Церкви» многие русско- язычные читатели ознакомятся с историей и пройденным путем нашей церкви. И так как от времени Орманяна нас разделяет уже целый век, в книге размещены многочисленные ссылки, которые предназначены для того, чтобы сделать книгу более целостной и представить вековую историю нашей церкви.

Наши добрые пожелания и благословения инициаторам издания этой книги Хачику Григоряну и иерею Гевонду Маиляну. Надеемся, что это богоугодное издание станет правдивым советником для русскоязычного читателя.

Викарий Патриаршеской Араратской Епархии Епископ Навасард Кчоян

Для приобретения книги можете посетить http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=861

 

Самый полный англо-армянский словарь

Англо-армянские словари существуют с 1821 года, и этот первый был издан братством Мхитаристов в Венеции.

Внизу показан краткий список больших англо-армянских словарей изданных до наших дней: 

  • 1821 «Dictionary English and Armenian», by Fr. H. Avgerian, Venice (The first English-Armenian dictionary).
  • 1825 reprint of the same dictionary in Calcutta, India.
  • 1922 «A Comprehensive Dictionary English-Armenian», by prof. H. Chagmagchian, Boston.
  • 1927 «English-Armenian Contemporary Dictionary», by M. Gushakchian and T. Khndruni, Beirut.
  • 1984 «English-Armenian Dictionary», H. Asmangulyan et al.,  Yerevan, Hayastan.
  • 2007 «English-Armenian Dictionary», N. Hambartcumyan et al. McMillan  Armenia, Yerevan.
  • 2010 «English-Armenian Contemporary Dictionary» by Kh. Grigoryan and Z. Grigoryan, Yerevan, Ankyunacar.
  • 2011 New English-Armenian Dictionary, by Kh. Grigoryan and Z. Grigoryan, Yerevan, Ankyunacar.
  • 2011 «English-Armenian Dictionary», N. Baratyan, YSU publishing house, Yerevan.
  • 2014 English-Armenian Contemporary Dictionary» by Kh. Grigoryan and Z. Grigoryan, Yerevan, Ankyunacar (Second edition, the most comprehensive contemporary English-Armenian dictionary).

Как можно увидеть из этого списка, последние три словаря были выпущены издательством Анкюнакар, и последний является самым большим, 115 000 слов и 200 дисциплин.

Если вы решили серьёзно изучить современный армянский язык, то этот словарь может быть вышим хорошим спутником на многие годы.

Приобрести книгу очень легко: просто переходите по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=833&cur=USD (для бумажного переплёта) или по http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1057&cur=USD (для твёрдого переплёта).

Теофана Варданян

Pages

Subscribe to BooksFromArmenia Blog RSS